-->

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT KARANGJAHE


1.     Etika Penelitian Sosial

Membuat janji dengan informan

Menyampaikan maksud dan tujuan

Memposisikan diri yang sesuai dengan kesopanan dan kesantunan

Menggunakan bahasa lokal setempat saat wawancara

Mendengarkan, memperhatikan, dan tidak menyela

Mengucapkan terima kasih dan kenangan"an

Meminta No Hp jika perlu

dll

2.  Biodata Informan

Nyuwun sewu Buk/Pak/Mbah, nyuwun pirso asmane njenengan sinten?

Yuswane njenengan pinten?

Njenengan asli desa mriki nopo mboten?

Nyuwun perso asmane garwane njenengan sinten?

Merdamele njenengan kaleh garwane njenengan nopo?

dll


3. Asal‐Usul Nama Desa 

Buk/Pak/Mbah, Asal usul desa Punjulharjo niku pripun? 

Sinten pertama kali engkang ngasmani desa Punjulharjo? 

dhateng mriki dukuhe wonten pinten? Kados pundi saged dipunasmani dukuh (…) asal usulipun kados pripun? 

dhateng desa mriki niku wonten pundene menapa mboten? Menawi wonten, menapa mawon pundene? Asal-usulipun pripun? 

dll  


4. Keadaan Penduduk 

Ingkang manggen mriki pertama kali niku sinten? 

Kahananipun penduduk jaman rumiyen kaliyan sakniki menika pripun? 

Saben griya asring dipunpanggeni tiyang pinten? 

Saben dinten penduduk jaman rumiyen niki niku menapa? 

dll  


5. Tata Ruang Tempo Dulu 

Kahanan desa mriki jaman rumiyen kaliyan sakniki kados pripun? Benten menapa mboten?

Kahanan radosan jaman rumiyen niku pripun? 

Jaman riyen sak derenge didamel wisata karang jahe niku pinggir pantaine ditanemi menapa mawon? 

Dhateng mriki nate wonten bencana alam menapa mboten? 

dll  


6. Sumber Pangan 

Buk/Pak/Mbah, jaman rumiyen sumber pangane tiyang mriki niku menapa? petani, mbelah (nelayan), tambak'an, menapa ternak? 

dll  


~Petani: 

Buk/pak/mbah, asring ingkang ditandur wonten saben (ladang) niku menapa mawon? 

Pripun carane nandur? 

Hasil panenipun asring diagem piyambak menapa disadhe? 

Menawi disadhe niku angsal pinten? 

Menawi diagem piyambak (pangan) saget pinten wulan? 

Mbah/Pak saben desa mriki niku sebelah pundi? 

dll  


~Mbelah 

Mbelahe tiyang mriki niku biasane menapa? 

Menawi mbelah niku biasane ngantos pinten dinten? 

Yen mbelah biasane angsal ulam menapa mawon? 

Biasane mbelahe ngagem prahu alit menapa ageng?

Ngoten niku hasil mbelahe disadhe piyambak menapa disetorke? 

Mbah tiyang mbelah niki, niku bagian menapa? Nahkoda menapa anak buah? 

Caranipun bagi hasil mbelahe niku pripun? 

Masakan Kuliner tiyang mriki niku menapa ? Cara masakipun pripun? 

dll  


~ Tambak  

Buk/Pak/Mbah, dhateng mriki niku tambake sebelah pundi? 

Tambak mriki asring diagem uyahan menapa bandengan? 

Tambakipun wonten asmane manapa mboten? 

Toyo (air) tambake niku saking pundi? 

Jaman rumiyen kaliyan sakniki niku wonten perubahan luas menapa mboten? 

Wonten perubahan pemilik menapa mboten jaman riyen kaleh sak niki? Wonten perubahan hak milik tanah menapa mboten? 

Menawi wayah uyahan kaleh bandengan niku asring musim/ wulan menapa? Ngantos menapa? 

Menawi wayah uyahan/ bandengan niku hasilipun pinten? 

Cara ndamel uyah kaleh bandengan jaman riyen kaleh sak niki benten menapa mboten? 

Jumlah petani tambak bandeng, uyah, kaleh pekerja dhateng Karang Jahe niku katah pundi? 

dll  


~Ternak 

Buk/pak/mbah, Ternakipun tiyang mriki niku menapa mawon? 

Ngoten niku pakan ternake saking pundi? Tumbas menapa pados pakan piyambak? 

Biasane hasil ternake niku diagem menapa? 

dll  


~ Buruh

Pak/Mbah jaman riyen nggih mriki wonten ingkang buruh mbah? Biasane buruh menapa? 

dll


7. Pemimpin Masa Lalu 

Buk/Pak/Mbah, Desa mriki sampun gantos pinten petinggi? 

Asmanipun sinten mawon? Asal saking pundi? Mbangun menapa mawon? 

dll  


8. Fasilitas Publik 

Buk/Pak/Mbah, tahun pinten listrik mlebet desa mriki? 

Sak derenge wonten listrik desa niki ngangge napa? 

Tahun pinten radosan mriki diaspal? 

Tahun pinten masjid niki dibangun? 

Buk/Pak/Mbah, dhateng mriki wonten sekolahan menapa mboten? 

Dhateng desa mriki wonten lapangane menapa mboten? 

Buk/Pak/Mbah, Kantor dusun mriki niku sebelah pundi? 

dll

9. PENGARUH WISATA PANTAI  


9.1 Kegiatan masyarkat/pekerjaan 

Pak/mbah, warga mriki nggih wonten ingkang nyambut damel dhateng Pantai Karang Jahe? 

Pak/Mbah, punika masyarakat karangjahe rata-rata nyambut damel dados nelayan 

Pak/Buk/Mbah, wonten pinten jenise organisasi/kegiatan dhateng Karangjahe?

Kagiyatan napa wae kang sering ditindakake dhateng masyarakat Karangjahe?

Pemuda teng Karangjahe napa aktif nderek kagiyatan organisasi?

Pak/Buk/Mbah, wonten pinten jinise organisasi/kegiatan dhateng Karangjahe?

dll


9.2 Penggunaan lahan 

Mbah ting mriki bangunan griya taseh tradisional menapa sampun modern?

Mbah mriki wonten griya sing bentuke joglo menapa mboten?

Bangunan griya ting mriki niku ngagem kayu menapa?

Kok saget kepikiran mbangun rumah teng mriki pripun Mbah?

Rata-rata bangunan rumah masyarakat mriki, niku bentuk bangunanipun menapa mawon Mbah?

dll


9.3 Bentuk bangunan rumah 

Bentuk bangunan griya mriki wonten perubahan menapa mawon Mbah/Pak/Buk? 

Dhateng mriki wonten bantuan griya saking Pemerintah menapa bonten Mbah/Pak/Buk? 

dll

9.4 Perabot Rumah Tangga 

Sakniki dhateng mriki yen ajeng masak tesih ngangge kajeng bakar menapa sampun ngangge gas LPG mbah? 

Dhateng mriki wonten damel perabot-perabot rumah tangga menapa boten mbah? 

dll


9.5 Pendidikan 

Dhateng mriki wonten sekolah sebelah pundi mbah/pak/buk? 

Pripun kondisi pendidikan tiyang mriki pak/buk/mbah? 

Pak/Buk pripun carane pendidikan mriki supados maju?

Menapa mawon kekirangan pendidikan tiyang mriki pak?

Menapa mawon masalah-masalah pendidikan tiyang mriki pak/buk? Dll


9.6 Perdagangan dan jasa 

Masyarakat dhateng mriki asring (biasa) dagang menapa mawon?

Pak/Buk/Mbah, dagang ingkang paling laku niku menapa?

Pak/Buk/Mbah, jasa sing paling katah niku menapa?

dll


9.7 Jenis mainan anak‐anak  

Pak/Buk/Mbah wonten pinten dolanan teng Pantai Karang Jahe?

Menapa mawon jenis dolanan dhateng mriki?

Caranipun ndamel pengunjung tertarik kaleh dolanan niku pripun?

Dhateng Pantai Karang Jahe yen bade ngangge dolanan menapa kedah bayar rumiyen menapa gratis?

dll


9.8 Air Sumur dan Air Bersih 

Teng mriki toya tasih mundhut toya ledeng (PDAM), menapa taksih ngangge sumur biasa mbah/pak/bu? 

Dhateng mriki toyanipun lancar menapa mboten mbah? 

Dhateng mriki tesih wonten lepen/kali menapa  mboten mbah/buk? 

Saking pundi asalipun toya resik?

Jenengan nate nglampahi krisis toya resik ing desa  niki?

Wonten saran Bapak/Mbah/Buk kangge njaga kasediyaan toya kersane resik Mbah/Pak/Buk? 

Yen toya nginum, saking sumur menapa tumbas galonan? 

Yen jaman rumiyin toya nginum saking sumur menapa sampun tumbas? 

Wisata Pantai Karang Jahe kan betahaken toya kathah, niku saking pundi? 

Yen usaha air, menapa mawon? menapa usaha air minum? menapa usaha air mandi lan wc? 

dll


9.9 Kesehatan dan Persalinan 

Dhateng mriki wonten puskesmas menapa mboten Mbah/Pak/Buk? 

Sebelah pundi puskesmas niku Mbah/Pak/Buk? 

dhateng mriki yen wonten nglahirke niku dilarike dhateng rumah sakit, puskesmas, menapa bidan mawon mbah? 

dhateng mriki fasilitas kesehatane menapa mawon ingkang wonten? 

dhateng mriki wonten mboten tanaman utawi ulam-ulamipun ingkang saged dipundamel obat? 

dll


9.10 Kesenian  

Dhateng mriki wonten kesenian tradisi menapa mboten Mbah/Pak/Buk? 

Seni menapa ingkang jaman riyin wonten, nanging sakniki sampun mboten wonten?

Seni menapa mawon ingkang jaman rumiyin mboten wonten, nanging sakniki wonten? 

dhateng mriki yen tiap tahun sepindah, wonten pentas seni menapa mawon Mbah/Pak/Buk? 

Kesenian menapa mawon ingkang wonten mriki Mbah/Pak/Buk?

Mbah/Pak/Buk warga wonten mriki wonten ingkang nderek kesenian?

Wonten desa mriki lare-lare timur (enom) sami nderek ngembangken kesenian menapa mboten Mbah/Pak/Buk? Kesenian arupi menapa mawon? 

Kepriye carane ngembangke kesenian niku mau wonten desa supados kathah ingkang minati Mbah/Pak/Buk?

9.11 Persoalan Masalah  

dhateng desa mriki nate mboten warga ingkang protes hubungane kalian dibikak Wisata Karang Jahe? 

Yen keluhan-keluhan warga sak bakdanipun dibikak Wisata Karang Jahe?

Hubunganipun kalian warung ing pantai, wonten mboten warga ingkang protes? 

Nate mboten peristiwa padudon (tukaran) antar warga utawi warga kalian desa sebelah? 

Wisata Pantai Karang Jahe sakniki kan sampun rame, ngoten niku menawi urusan pengelolaan sampah pripun? 

Menawi harapan, fasilitas menapa mawon ingkang dereng wonten dhateng pantai Karang Jahe? 

Harapan jenengan kalian kesejahteraan masyarakat, jenengan wonten usul menapa mboten perihal peningkatan kesejahteraan masyarakat desa niki? 

dll


0 Response to "PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT KARANGJAHE"

Posting Komentar

Iklan Bawah Artikel